New FAMILUG

The PyMiers

Thursday 7 March 2013

[bash] ctrl X ctrl E

khi cần viết 1 câu lệnh dài, có thể bấm tổ hợp phím ctrl x ctrl e để mở ngay editor ra , sau khi đóng lại thì câu lệnh vừa gõ vào editor sẽ được thực thi.
hết, bài viết siêu ngắn :p

PS: chả liên quan: nếu cần 1 từ điển tra từ ngay từ terminal?
sudo apt-get install dict 
hvn@lappy: ~ () $ dict numerous | less
hvn@lappy: ~ () $ dict terminal | head
5 definitions found

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Terminal \Ter"mi*nal\ (-nal), a. [L. terminals: cf. F. terminal.
     See {Term}, n.]
     1. Of or pertaining to the end or extremity; forming the
        extremity; as, a terminal edge.
        [1913 Webster]

No comments:

Post a Comment