New FAMILUG

The PyMiers

Monday 11 March 2013

Và chú ý về việc viết đồ án, báo cáo ...

rút từ kinh nghiệm bản thân...

1. Nguồn tài liệu:
khi sử dụng các nguồn tài liệu như website của đối tượng mình sẽ viết, phải chuyển đổi, trích rút thông tin mang tính kỹ thuật từ đó. Cố gắng loại bỏ những từ ngữ mang tính thương mại mà nhà cung cấp nhét vào. Có thể sử dụng wikipedia như một nguồn thay thế bởi thông tin trên wiki được viết theo lối khoa học.

2.  Cách hành văn:

Thường sử dụng ngôi thứ 3 để viết, tức không giống như các bài tut hay các bài blog đề cập tới người đọc là "bạn" mà.
VD: bạn có thể sử dụng Firefox để đọc file PDF
=> Firefox có tính năng cho phép đọc file PDF trực tiếp tại trình duyệt.

3...
ai có thì góp vào

No comments:

Post a Comment