New FAMILUG

The PyMiers

Saturday 9 March 2013

ubuntu - gỡ/tắt những chương trình không cần thiết

Nếu đang dùng ubuntu hay bất kì hệ điều hành nào khác, bạn nên biết nó đang chạy cái gì, và nếu cái gì không cần thiết thì tắt đi để tiết kiệm tài nguyên : pin / cpu / ram...

Bài viết thực hiện trên:
hvn@lappy: ~ () $ lsb_release -d
Description:    Ubuntu 12.04.2 LTS

Để xem các process nào đang chạy, gõ lênh:

root@lappy: /etc/uwsgi () # pstree | less
 Sau đó hãy xem những cái nào bạn không dùng tới (google nếu không hiểu cái gì đang chạy), tắt hoặc gỡ chúng đi.

Ví dụ, bạn cài apache2 vào máy, và giờ nó đang chạy, liệu có cần bật apache2 bất kỳ lúc nào bật máy?

tắt apache2 khởi động cùng máy:
root@lappy: /etc/init.d () # update-rc.d apache2 disable
lần sau khi bật máy, lúc nào cần dùng apache2 thì hãy start nó:
root@lappy: /etc/init.d () # service apache2 start
 Nhật ký:
trong lúc gõ pstree để xem các process, tớ phát hiện ra process có tên zeitgeist đang chạy. Google thì biết process này đảm nhận log mọi event để phục vụ cho gnome, với 1 người dùng i3wm như tớ thì cái này chạy chỉ tổ làm chậm máy => gỡ:
Liệt kê các gói có tên zeitgeist:
root@lappy: /etc/init.d () # dpkg -l | grep zeitgeist
gỡ zeitgeist-core và chương trình log manager của gnome.

apt-get purge activity-log-manager-common zeitgeist-core 
đọc thêm:
http://linuxaria.com/howto/how-to-remove-zeitgeist-in-ubuntu-and-why?lang=en
http://askubuntu.com/questions/19320/whats-the-recommended-way-to-enable-disable-services

PS: máy tớ khởi động bình thường sau khi remove zeitgeist, máy bạn có thể không (tớ không dùng gnome/unity)

Hãy tìm hiểu hệ thống của mình và gỡ bỏ những gì không cần thiết!

No comments:

Post a Comment