Wednesday, 27 March 2013

Rất nhiều free ebooks

Tất nhiên bằng Tiếng Anh
và tất nhiên là chúng thực sự free

http://hackershelf.com/browse/?popular=1

Vài quyển tiêu  biểu:

Dive Into HTML5

The Linux Command Line

Structure and Interpretation of Computer Programs

...

và cuối cùng : vấn đề không phải bạn có bao nhiêu sách, mà quan trọng là đọc được bao nhiêu, và quan trọng hơn là hiểu / dùng được bao nhiêu :p