New FAMILUG

The PyMiers

Friday 29 March 2013

[WeeklyVIM] edit nhiều file với vim

Dạo này đang luyện chỉ mở vim một lần duy nhất để thực hiện tất tần tật công việc cần edit, thay vì mọi khi ctrl z rồi cd đến thư mục có file đó, ls, vim ten_file... khá là thủ công.

Vài tips trong quá trình thực hiện:
:pwd  # xem tên thư mục hiện tại
:tabnew đường_dẫn_đến_file # mở file này bằng một tab mới
:gt # chuyển sang tab tiếp theo
:gT # chuyển sang tab liền trước

:cd path_of_file # di chuyển thư mục hiện thời đến path_of_file
:cd %:h # di chuyển đến thư mục chưa file đang edit
:vs ten_file # chia đôi cửa sổ theo chiều dọc và mở ten_file
:sp ten_file # chia đôi cửa sổ theo chiều ngang và mở ten_file
ctrl w h/j/k/l # di chuyển sang các pane theo các hướng hjkl

Đọc vào fullpath của file hiện tại:
:r ! echo %:p

Cao cấp hơn:
Cài plugin NerdTree để có 1 cái directory tree bên tay trái và dễ dàng điều khiển nó.

2 comments:

 1. browse file:
  :S - split rồi explore
  :E - explore ngay tại cửa sổ hiện tại

  ReplyDelete
 2. mở nhiều file bằng CLI:
  mở nhiều tab: vim -p file1 file2
  mở nhiều cửa sổ chồng lên nhau: vim -o file1 file2

  ReplyDelete