New FAMILUG

The PyMiers

Saturday 9 March 2013

Đọc PDF với Firefox

Với phiên bản 19.0 đang dùng, firefox đã hỗ trợ tính năng xem pdf trực tiếp bằng firefox sử dụng html5, từ nay không cần pdf-reader nào nữa.

Hãy bấm ctrl O , chọn một file pdf, và đọc!

http://blog.mozilla.org/blog/2013/02/19/firefox-introduces-pdf-viewer-to-browse-the-web-without-interruption/

No comments:

Post a Comment