New FAMILUG

The PyMiers

Friday 12 July 2013

[Python] Viết fucntion trả về function trong python

Rất đơn giản, như trả về biến bình thường.
Bởi trong python, mọi thứ đều là object, function không là ngoại lệ:

def create_print_func(name):
    name = name.title()
    def print_func():
        print "Hello ", name
    return print_func
f1 = create_print_func('pika chu')
f1()

 Kết quả thu được là:


Hello  Pika Chu
 Hãy làm quen với việc này, đây là một tính năng đáng yêu của ngôn ngữ này :x

No comments:

Post a Comment