Thursday, 11 July 2013

Viết script thực hiện fingerprinting - vui chơi cuối tuần

Fingerprinting HÌNH NHƯ là từ để chỉ công việc thăm dò 1 host nào đó,

các công cụ có thể sử dụng
ping
telnet
nmap
...

Đề bài:
viết 1 script với input tối thiểu là ip hoặc domain name của site.
output: các thông tin thu thập được

Sử dụng bất cứ ngôn ngữ nào bạn biết (dùng bash thì quá đơn giản)

Mở rộng:
- viết 1 con bot tự động fingerprint tất cả những host nó tìm thấy
- tự đẩy output sau khi chạy xong lên Gist