New FAMILUG

The PyMiers

Friday 5 July 2013

[cmd] find, cách dùng đơn giản nhất thay thế ls và tree

bạn thường xuyên dùng ls
bạn thỉnh thoảng dùng tree
bạn có thể đã nghe nói đến find nhưng chưa bao giờ dùng (thú thật cái interface của lệnh này nó không bình thường giống các lệnh khác)
ví dụ muốn tìm theo tên file abc* thì phải gõ
find /xyz -name 'abc*'

Vậy nhưng bạn có thể dùng find thay cho ls (không nói đến ls -l , ls -Fhtl) hay lệnh tree chỉ với mỗi dòng:
find thu_muc_nao_do
hay chỉ gõ mỗi

find
để hiển thị các find đang ở trong thưu mục này và các thư mục con

Muốn biết trong /etc của bạn có tất cả bao nhiêu file (tính cả directory), chỉ cần dùng lệnh sau:

root@hvn-test-lucid-9:/etc# cd /etc; find | wc -l
1231
root@hvn-test-lucid-9:/etc# find /etc | wc -l
1231
để dùng find một cách siêu đẳng có vẻ khó, nhưng để dùng được thì cũng đơn giản thôi mà :3

No comments:

Post a Comment