New FAMILUG

The PyMiers

Wednesday 29 May 2013

pastebinit và cho mọi người thấy bạn cài gì trên máy

Pastebin.com là một trang web để paste code vào và chia sẻ với người khác. Thường được dùng để paste lỗi, nội dung config rồi mang đi hỏi người khác.
Để tránh phải copy - paste bằng tay, hãy cài gói pastebinit:

apt-get install pastebinit -y
giờ muốn paste file nào, chỉ cần gõ :
pastebinit ten_file
Sử dụng tính năng tạo file tạm của bash, câu lệnh dưới đây sẽ "pastebin" các gói bạn đã cài trên máy mình.

Sau khi chạy xong câu lệnh này, bạn nhận được 1 link đến trang paste chứa nội dung của câu lệnh dpkg vừa chạy:

root@hvn:/etc/ssl/example_com# pastebinit <(dpkg -l)
http://paste.ubuntu.com/5712367/
Câu lệnh này cũng cho kết quả tương tự:
root@hvn:~# dpkg -l | pastebinit
http://paste.ubuntu.com/5712381/
Có vài option nửa để dùng :root@hvn:~# pastebinit --help
Invalid arguments!

pastebinit v1.3
Reads on stdin for input or takes a filename as first parameter
Optional arguments (not supported by all pastebins):
        -a <author:default is 'root'>
        -b <pastebin url:default is 'http://paste.ubuntu.com'>
        -f <format of paste:default is 'text'>
        -h This help screen
        -i <input file>
        -l List all supported pastebins
        -j <jabberid for notifications:default is ''>
        -m <permatag for all versions of a post:default is blank>
        -r <parent posts ID:defaults to none>
        -t <title of paste:default is blank>
        -u <username> -p <password>

Show hàng thôi :3

No comments:

Post a Comment