New FAMILUG

The PyMiers

Monday 13 May 2013

[WeeklyVim] Xóa tất cả ký tự khoảng trắng ở cuối dòng

Bình thường bạn sẽ không cần tới điều này.
Nhưng bạn sẽ cần dùng đến khi bạn biết mình cần nó (và sẽ không nói ra ở đây) :D

Thêm dòng sau vào file ~/.vimrc:
autocmd BufWritePre * :%s/\s\+$//e

Có thể sửa thành

autocmd BufWritePre *.py :%s/\s\+$//e
để chỉ áp dụng cho các file code python

Lệnh này tự chạy trước khi bạn "save" 1 file text.

PS: do yếu tố lịch sử nên vẫn giữ tag [WeeklyVim] :D

No comments:

Post a Comment