New FAMILUG

The PyMiers

Sunday 5 May 2013

Chat Gtalk bằng Pidgin

Why Gtalk?
1. Một sản phẩm của Google
2. Vì Yahoo đã là quá khứ
3. Vì Skype trên Linux khá tệ (cài đặt nặng, chạy tốn nhiều CPU/RAM)
4. Có thể chat luôn từ browser

Why pidgin:
- Chương trình chat mặc định trên Ubuntu 12.04 ...
- Có thể dùng nhiều tài khỏan cùng lúc (Yahoo, Gtalk, IRC...)

Đăng nhập
gtalk trên pidgin
- Trước hết bạn nên có trải nghiệm về chat gtalk trên gmail web để tránh bỡ ngỡ, và chắc chắn rằng tài khỏan gmail của bạn đã chat được.

- Cấu hình tài khoản đăng nhập trên Pidgin:

Accounts > Manage Accounts > Add
Ở tab basic, chọn Protocol: Google Talk
Điền các thông tin về Username / Password (username là hvnc2k8 nếu mail là hvnc2k8@gmail.com)
Ở tab advance, điền vào ô  Connect Server giá trị là: talk.google.com
Add rồi enable account vừa tạo.
Lưu chatroom để truy cập về sau
Buddies > Add chat
Điền vào các thông tin cần thiết vào mục room, server và handle

Server: groupchat.google.com
Handle: nick mà bạn sẽ dùng cho cuộc chat này (khi bạn dùng nhiều nick trên pidgin)
Room: mã room sẽ xuất hiện khi bạn khởi tạo 1 cuộc chat group (chuột vào vào 1 nick > initial chat) - cái này hình như phải gõ tay (chưa tìm ra cách copy)
Nhớ đánh dấu vào 2 ô checkbox ở dưới.


bài viết thực hiện trên:
hvn@lappy: ~ () $ pidgin --version; lsb_release -d
Pidgin 2.10.3 (libpurple 2.10.3)
Description:    Ubuntu 12.04.2 LTS

No comments:

Post a Comment