New FAMILUG

The PyMiers

Thursday 30 May 2013

Tạo Usb cài Ubuntu với 1 câu lệnh

Yeah, khỏi cần usb-boot-creator hay unetbootin gì cả.

Biện pháp này đã test trên :
- Ubuntu 12.04
- ArchLinux

Chỉ cần cắm usb, chạy câu lệnh sau:
sudo dd if=/tmp/ubuntu-12.04-server-amd64.iso of=/dev/sdb bs=4M
Câu lệnh dd CỰC KỲ nguy hiểm khi bạn viết nhầm ở đoạn "of=....". Nhớ kiểm tra kỹ bạn đang gán of (out file) bằng ổ usb của mình (có thể là /dev/sdc, /dev/sdd... tùy theo số thiết bị lưu trữ bạn đang cắm).
Chờ đến khi nó chạy xong là xong :D, cắm vào boot lên rồi cài thôi.

GIẢI THÍCH:

hvn@lappy: ~ () $ whatis dd
dd (1)               - convert and copy a file

if : input file , ở đây gán bằng file iso của đĩa bạn muốn tạo usb
of : output file, gán bằng device tương ứng với usb, chú ý là chỉ sử dụng sdX chứ không phải sdX1 sdX2


 bs: block size = 4MB

Chỉnh cho USB trở lại bình thường:


# dd count=1 bs=512 if=/dev/zero of=/dev/sdx
# cfdisk /dev/sdx
# mkfs.vfat -F32 /dev/sdx1
# dosfslabel /dev/sdx1 USB_STICK
 
đọc thêm:
https://wiki.archlinux.org/index.php/USB_Installation_Media 

No comments:

Post a Comment