New FAMILUG

The PyMiers

Sunday 2 October 2011

[Bash] cd around the world

Khi bắt đầu dùng terminal (hay chính xác ở đây là bash shell) bạn sẽ phải làm quen với việc di chuyển đến mọi nơi bằng lệnh cd. Nghe có vẻ đơn giản bởi chỉ việc gõ

cd thu_muc_dich
là sẽ đến được ngay, nhưng việc nhỏ bé này sẽ nhiều lúc gây khó chịu đến nỗi khiến ta bật nautilus lên và browse bằng chuột :D.

Tip1: trở về thư mục mà bạn vừa rời khỏi
dùng lệnh cd -

hvnsweeting@hvnbox:/media/data/HVNSweeting$ cd ~
hvnsweeting@hvnbox:~$ cd -
/media/data/HVNSweeting
hvnsweeting@hvnbox:/media/data/HVNSweeting$

Tip2: trở về một thư mục nào đó sau khi đi khắp nơi.
Ví dụ bạn đang ở ~/a/b/c/d/e/f , chạy đi khắp nơi và giờ muốn trở về nơi này. Việc gõ cd ~/a/b/c/d/e/f là cực kì nhàm chán. Hãy sử dụng biến(variable) của bash:
gán biến cur=$(pwd) #kết quả trả về của lệnh pwd = thư mục hiện tại.
hvnsweeting@hvnbox:/media/data/HVNSweeting$ cur=$(pwd)
hvnsweeting@hvnbox:/media/data/HVNSweeting$ cd /home/hvnsweeting/Dropbox/DIC/
hvnsweeting@hvnbox:~/Dropbox/DIC$ cd /home/hvnsweeting/.config/awesome/
hvnsweeting@hvnbox:~/.config/awesome$ cd $cur
hvnsweeting@hvnbox:/media/data/HVNSweeting$

Tip3: đặt tên cho những thu mục thường xuyên ghé thăm.
đặt các biến gắn với các địa chỉ bạn thường sử dụng trong file ~/.bashrc để dễ dàng di chuyển đến đó:

jlab=~/Dropbox/DIC/Java
clab=~/Dropbox/DIC/C

khi cần, bạn chỉ việc cd $jlab hay cd $clab là teleport đến luôn :D

Happy Linux!

http://hvn.familug.com/2011/10/bash-cd-around-world.html

No comments:

Post a Comment