Tuesday, 4 October 2011

[Torrent] Matlab 2011a cho Linux

Link file torrent: http://www.mediafire.com/?p5849omqu9fz2rd
(Cách down torrent các bạn tự tìm hiểu nhé)
Kéo xong sẽ được thư mục Matlab_Unix_2011a, bên trong chứa thư mục crack và file ml2011au.iso. Thực hiện mount file iso ra ổ ảo để cài. Giả sử thư mục Matlab_Unix_2011a nằm trong Downloads:
cd /Downloads/Matlab_Unix_2011a
sudo mount -o loop ml2011au.iso /mnt
sudo /mnt/install

Cửa sổ cài đặt sẽ hiện ra giống như trong Windows. Chọn "Install without using Internet". Next next. Khi được yêu cầu, nhập key sau đây: 27148-10273-27823-12342-16466
Next. Chọn kiểu cài đặt Typical nếu muốn chương trình tự động setup theo mặc định, chọn Custom nếu muốn chỉnh sửa (đường dẫn, thành phần cài đặt). Tiếp tục next next. Khi chương trình cài đặt xong, nó sẽ yêu cầu một file license nữa. Chọn "install manually without using the internet". Browse đến thư mục crack ở trên, chọn file lic_standalone.dat. Next. Xong.
Để khởi động Matlab, mở Terminal, dùng lệnh cd trỏ tới thư mục bin trong thư mục cài đặt, gõ lệnh ./matlab