Tuesday, 25 October 2011

Mạng máy tính subnet mask,subnetting

Với các class giống y nhau nên mình sẽ trình bày trên class B
Class B đã sử dụng 16 bit đầu tiên :
Dạng dec: 255.255.0.0
Dạng bin:11111111.11111111.00000000.00000000
Bài toán đặt ra tìm subnet mask và chia mạng con cho m máy(subnet con)
Đầu tiên ta tìm n sao cho 2^n>m đấy chính là số bit cần mượn thêm này
Thay n số 0 kể từ bit thứ 17 thành 1 >> đc subnet mask dạng bin 11111111.11111111.1...10....0
phần tô đỏ là gồm n số 1 rồi đổi dạng bin >> dec đc subnet mask
chia mạng con nè giả sử hót ban đầu x.x.0.0 chuyển sang nhị phân
bbbbbbbb.bbbbbbbb.00000000.00000000
bắt đầu chia : b.b.00...00000 (n số 0 đỏ)
mạng con đầu tiên :b.b.00....00010...0 (số 0 đỏ cuối ở trên chuyển thành số 1 )> đổi sang dạng Dec lưu ý dấu chấm là ngắt 1 số nha
mạng con thứ 2 là :b.b.00...00100...0 (tìm số 0 đỏ gần nhất từ trái sang thay nó bằng 1 và nhữn số 1 đỏ trước nó thay = 0 của mạng con thứ nhất) >> đổi sang Dec.
mạng con thứ 3 là : b.b.00...00110...0 >> đổi sang Dec
mạng con thứ 4 là : b.b.00...01000...0>> đổi sang Dec
mạng con thứ 5 là : b.b.00...01010...0>> đổi sang Dec
mạng con thứ 6 là : b.b.00...01100...0>> đổi sang Dec
...........................................................................................
..............................................................................................
mạng con cuối là: b.b.11..11100...0
song phần chia mạng nha :D
còn subet range . hnao rảnh cho lên .bỗng dưng thấy mỏi :))