Friday, 14 October 2011

[MatLAB]Chuyển đổi năm và hơn thế nữa

bài toán đặt ra đổi từ năm dương lịch dạng số sang năm âm lịch dạng chữ
hướng giải bài toán:
+ Đặt 2 mảng kí tự ''can''và ''chi'' tương ứng với các căn chi của âm lịch
+Lấy Vị trí đầu làm mốc rồi tìm dư cho 10 căn và 12 chi tương ứng với vị trí trong mảng
Code

function [] = namam( f )
%NAMAM Summary of this function goes here
% Detailed explanation goes here
can={'Giap','At','Binh','Dinh','Mau','Ky','Canh','Tan','Nham','Quy'};
chi={'Ti','Suu','Dan','Mao','Thin','Ty','Ngo','Mui','Than','Dau','Tuat','Hoi'};
%can(mod(f,10)+1)
%chi(mod(f,12)+1)
for i =0:9
if(mod(f-i,10)==mod(1744,10))
can(1+i)
end
if(mod(f-i,12)==mod(1744,12))
chi(1+i)
end

end

Ngoài ra từ bài toán trên có thể suy rộng ra nhiều bài toán khác ko dừng lại ở 2 mảng mà là n mảng .Đầu vào là 1 thông số và trên mỗi tập nó sẽ nhận 1 giá trị nào đó.Yêu cầu xét thông số đầu vào trên toàn bộ n tập .