New FAMILUG

The PyMiers

Tuesday 23 October 2012

[Annou.] Thêm page TOC

Page cũ Bookmark đã được thay bằng page TOC (Technologies Of Choice), page này list những công nghệ / phần mềm được ưa chuộng tại FAMILUG

http://www.familug.org/p/tools.html
(bạn có thể thấy ngay cạnh nút home)

Đồng thời, tag announcement sẽ được sử dụng để gửi các thông báo về site FAMILUG.ORG

thanks for reading!

No comments:

Post a Comment