New FAMILUG

The PyMiers

Monday 15 October 2012

[WeeklyVim] hiện tất cả các dòng chứa từ đang trỏ đến

[I            Display all lines that contain the keyword under the
            cursor.  Filenames and line numbers are displayed
            for the found lines.  The search starts at the
            beginning of the file.  {not in Vi}

(dấu [ và chữ i hoa): hiện tất cả các chỗ có chứa từ khóa mà bạn đang trỏ lên
Lợi ích của dòng lệnh này?
bạn muốn xem 1 biến / 1 function được dùng ở những chỗ nào trong file. Dùng cách này có lẽ là nhanh nhất :D
thậm chí nó có thể hiện cả các dòng ở file khác sử dụng từ khóa ấy (t chưa hiểu chi tiết cái này). VD dưới hiện những dòng sử dụng hàm get_abs_path  :No comments:

Post a Comment