New FAMILUG

The PyMiers

Friday 5 October 2012

ROT13 Encrypt đơn giản với PHP


ROT13 (rotate by 13 places) - Là 1 kiểu mã hóa thay thế (substitution cipher).

26 chữ cái A-Z và 26 chữ cái a-z được chia làm đôi (13), và đặt tương ứng nhau.

Các chữ cái của bản rõ (bản chưa mã hóa), sẽ được thay thế lại theo đúng thứ tự tương ứng của bảng chữ cái đã đặt ra. để tạo thành bản đã được mã hóa (bản mờ).

Minh họa cho dễ hiểu

Bảng chữ cái chia làm đôi thành 2 hàng, mỗi hàng 13 chữ cái.

A  B  C  D  E  F  G  H  I   J  K  L  M
 |   |    |   |    |   |    |   |   |   |   |   |   |
N  O  P  Q  R  S  T  U  V W X  Y  Z


Muốn viết chữ HUNGXON theo thứ tự trên ta có:
H ứng với U
U ------- H
N ------- A
G ------- T
X ------- K
O ------- B
N ------- A

Tương tự với các chữ cái in thường

a b c d e f g h i  j  k l m
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
n o p q r s t u v w x y z

Để mã hóa toàn bảng chữ cái thì ghép 2 dãy với nhau:
A B C D E F G H I  J   K L M a b c d e f g h i  j  k l m
N O P Q R S T U V W X Y Z  n o p q r s t u v w x y z

Thuật toán:

Ta tạo 2 mảng:

mảng (a): ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz
mảng (b): NOPQRSTUVWXYZABCDEFGHIJKLMnopqrstuvwxyzabcdefghijklm

2 mảng này có sự đối xứng với nhau theo mẫu nhé A-N, N-A, b-o, o-b ...
Ở vị trí 1 của 2 mảng là A-N thì ở vị trí khác phải là N-A thì lúc decode không bị sai :D
chuỗi cần mã hóa: HUNGxon

H ở vị trí 8 trong mảng (a), ứng với vị trí số  8 mảng (b) là U
Vậy H thay bằng U
Tương tự như vậy ta được chuỗi mã hóa: UHATkba

Để giải mã cũng so sánh vậy:
(a) -- (b)
U ----- H
H ----- U
A ----- N
T ----- G
k ----- x
b ----- o
a ----- n


Code php
Trong PHP có thể dùng hàm strstr() để so sánh và thay thế:

function rot13($str) {                                                        
    $a = "NOPQRSTUVWXYZnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMabcdefghijklm0123456789";
    $b = "ABCDEFGHIJKLMabcdefghijklmNOPQRSTUVWXYZnopqrstuvwxyz5678901234"
    return strtr($str, $a, $b);
}


Mở rộng

Có thể thêm vào các ký tự !@#$%^&()* hoặc đảo sự hoán đổi các phần tử  nhưng phải
đảm bảo tính đối xứng.

Kiểu như:

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ~!@#$%^&*()_+{}":?><,./`=-
~!@#$%^&*()_+{}":?><,./`=-ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

1 comment:

  1. cái này còn dễ hơn mã hóa bằng XOR :)) trong 1 bài PE nào đấy không nhớ :))

    ReplyDelete