New FAMILUG

The PyMiers

Tuesday 23 October 2012

Vài "combo" lệnh dễ nhớ :D [sẽ được update]

ls -Fhtl  (F*** HTL)

sudo netstat -naptu (naptu nghe như neptune :D )

tar xzf archive.tar.gz (xzf - extract the file)

tar czf archive.tar.gz file1 file2 (czf - compress the file)


UPDATED: at Sat Dec 15 11:22:05 ICT 2012

hvn@hvnatvcc: ~ $ sudo pstree -paul | less

hvn@hvnatvcc: ~ $ ls -lart /var/log/

UPDATED: at Fri Jan 25 15:09:39 ICT 2013

grep -Rin 'tu khoa' . (tìm kiếm 'tu khoa' trong tất cả các file trong thư mục hiện tại, kết quả in ra cả dòng tìm thấy mọi 'tu khoa' không phân biệt hoa thường)

2 comments: