Thursday, 4 October 2012

Các lớp học online sắp / đang mở

đầu tiên là lớp mạng, chắc chắn mình join lớp này :D

https://class.stanford.edu/networking/Fall2012/preview/

và các lớp ở đây.

https://www.coursera.org/

ai tham gia khóa nào thì cm để nếu ai cùng học thì có chỗ trao đổi :D

Lớp PYthon

https://www.coursera.org/course/interactivepython