Saturday, 6 November 2010

Pin laptop

by FamiHug


Khi chạy Ubuntu trên laptop, mọi thông tin về pin của bạn được lưu trong /proc/acpi/battery/

để xem được, bạn có thể mở các file trong thư mục nói trên hoặc dùng terminal gõ lần lượt 2 dòng lệnh sau:


cat /proc/acpi/battery/BAT0/info
cat /proc/acpi/battery/BAT0/state

và đây là kết quả trả về của em lap tớ đang ôm :D

famihug@familug:~$ cat /proc/acpi/battery/BAT0/info
present:                 yes
design capacity:         4400 mAh -> lúc sản xuất
last full capacity:      3909 mAh -> hiện tại => chai mất 12% :D
battery technology:      rechargeable
design voltage:          10800 mV
design capacity warning: 195 mAh
design capacity low:     117 mAh
cycle count:          0
capacity granularity 1:  264 mAh
capacity granularity 2:  3780 mAh
model number:            Primary
serial number:          
battery type:            Lion
OEM info:                Hewlett-Packard
famihug@familug:~$ cat /proc/acpi/battery/BAT0/state
present:                 yes
capacity state:          ok
charging state:          charging
present rate:            0 mA
remaining capacity:      2808 mAh
present voltage:         12191 mV

ku nào dùng lap thì post kết quả xuống phần cm nhé!