New FAMILUG

The PyMiers

Monday 8 November 2010

[CMD] cd | ls | pwd

(GUIs)  graphical user interfaces  - giao diện đồ họa
(CLIs)  command line interfaces - giao diện dòng lệnh

Sau đây là 3 lệnh cơ bản mọi người dùng Linux "phải" biết :D

1. pwd = print working directory
Hãy tưởng tượng toàn hệ thống là một mê cung, và bạn đang ở trong mê cung ấy. Tại thời điểm hiện tại, bạn đang ở 1 thư mục nào đó. Đứng trong đó bạn có thể thấy các file hay thư mục con nằm trong nó. Thư mục bạn đang đứng trong được gọi là working directory. Để xem mình đang ở thư mục nào, gõ lệnh pwd
Ví dụ:

FamiHug@FAMILUG:~$ pwd
/home/FamiHug
2. ls = list files and directories
hiển thị danh sách các file và thư mục lên màn hình

Ví dụ:
FamiHug@FAMILUG:~$ ls
ankama                   octave-core
a.out                    output.txt
avview-0.80.7            PenumbraOvertureDemo
bin                      PenumbraOvertureDemo-2553.sh
chvn                     phep toan tren da thuc.c
Desktop                  Pictures
dic.txt                  Playlist.pls
Documents                Podcasts
Downloads                Public
Dropbox                  Python_etc
dwhelper                 scummvm

dùng lệnh ls -a sẽ hiện cả những file ẩn.


3. cd = change directory
Như đúng nội dung của dòng lệnh, lệnh này dùng để thay đổi working directory.
Form:
cd pathname
với pathname là đường dẫn. Ở đây có thể là đường dẫn tương đối hoặc tuyệt đối.
một đường dẫn tuyệt đối bắt đầu với thư mục gốc và theo nó là các nhánh
cho tới khi đến 1 file hay 1 thư mục mong muốn
Ví dụ:

FamiHug@FAMILUG:/$ cd /usr/lib/X11/xsm
FamiHug@FAMILUG:/usr/lib/X11/xsm$
 Đường dẫn tương đối là đường dẫn đến thư mục mẹ của thư mục hiện tại.
Form:
cd ..
Ví dụ:

FamiHug@FAMILUG:/usr/lib$ cd X11
FamiHug@FAMILUG:/usr/lib/X11$ cd ..
FamiHug@FAMILUG:/usr/lib$ cd ..
FamiHug@FAMILUG:/usr$ cd ..
FamiHug@FAMILUG:/$

Có 2 shortcut đó là nếu bạn gõ cd và không thêm gì sau đó thì lệnh cd sẽ chuyển bạn đến thư mục home của bạn. Một shortcut khác là nếu bạn gõ cd ~username (với username là tên của 1 user cụ thể) thì cd sẽ chuyển working directory đến thư mục home của user đó.

4. Những chú quan trọng về tên file

- Một tên file hay folder bắt đầu bằng dấu chấm"." thì sẽ ẩn.
- Tên file phân biệt hoa thường hehe khác với HEHE
- Tuyệt đối không dùng dấu cách trong tên file, folder. Thay vào đó hãy dùng dấu gạch dưới _
- Linux không có khái niệm đuôi mở rộng mà nội dung hay mục đích của 1 file được xét theo cách khác. Vì vậy nếu file nhạc trong win là LamCiCi.mp3 bạn có thể đổi thành conheo.doc vẫn nghe được bình thường. Hehe >:)
~~~~~~~~~~~
Ai có thắc mắc gì thì cm.
Bài viết sẽ được update thêm sau :D

No comments:

Post a Comment