Monday, 1 November 2010

Sự khác nhau giữa i++ và ++i

Trước khi đọc bài này, hãy đọc bài http://www.familug.org/2013/06/nhung-ieu-nham-nhi-khi-hoc-lap-trinh.html
  • ++i sẽ tăng giá trị của i, và sau đó trở về giá trị tăng lên.
    i = 1; j = ++i; (j = 2, i = 2)
  • i++ sẽ tăng giá trị của i và trả về giá trị ban đầu của nó.
    i = 1; k = i++; (k = 1, i = 2)

    cái này tự viết code để test đc mà. 
http://pastebin.com/S5vMmwtF
tớ viết chơi thôi nên đừng chém