Friday, 12 November 2010

[Tut] Tăng tốc firefox bằng cách chuyển cache sang RAM

 Trans by FamiHug
Quick tut. Dịch nhanh. Làm ngay cho nóng.
Dành cho những ai có RAM to :))

gõ vào FF

about:config
vào rồi thì gõ 
browser.cache
tìm 
browser.cache.disk.enable -> chuyển thành false


tìm 
browser.cache.memory.enable -> chuyển thành true (thường là đã mặc định)

Sau đó tạo thêm 1 giá trị mới:
chuột phải vào phần trống ,new ->integer đặt tên là
browser.cache.memory.capacity
điền giá trị muốn (VD 100000 cho ~ 100MB)
Khởi động lại. Gõ vào FF:
about:cache
để xem thông tin về cache của FF

nguồn: downloadsquad