Monday, 22 November 2010

Tiết kiện điện, cứu thế giới!

Dù bạn dùng Ubuntu hay win, hãy cài phần mềm này vào máy. Để tiết kiêm điện cho chính mình và cũng góp phần bảo vệ trái đất!

For Ubuntu:

Down rồi nháy dupe để cài:  https://download.miserware.com/linux/deb/ubuntu/maverick/miserware-repo-latest.deb

Rồi vào terminal gõ các lệnh sau
sudo apt-get update
sudo apt-get install granola
sudo apt-get install granola-gui

For Windows
http://grano.la/help/?os=windows

Hãy cứu lấy trái đất này, bắt đầu từ những hành động nhỏ nhất!