New FAMILUG

The PyMiers

Monday 29 October 2012

Generate random data [Part1]

Đôi khi bạn cần phải sinh ra 1 đống dữ liệu random, bài này sẽ viết về 3 câu lệnh sinh dữ liệu "random". Chả biết dùng để làm gì, nhưng ít nhất thì trông cũng rất nguy hiểm :D :

1. Sinh số:
hvn@lappy: ~/xzone/tcl $ while true; do date +%N | tr -d "\n" ; done;2. Sinh chuỗi 61 ký tự 
hvn@lappy: ~/xzone/tcl $ while true; do date +%N | sha1sum | base64 ; done;


trông rất giống trong tivi :))

3. Sinh chuỗi gồm cả chữ lẫn số:
hvn@lappy: ~/xzone/tcl $ while true; do date +%N | sha1sum | base64 | head -c 59;  done;


Trong đó
date +%N: in ra nano giây hiện tại => rất hợp để làm mầm giả ngẫu nhiên
sha1sum : mã hóa sha1 cho chuỗi đầu vào => mỗi đầu vào cho 1 đầu ra khác nhau
base64 : encode base64 làm cho chuỗi dài hơn
head -c 59 : lấy 59 kí tự đầu tiên của chuỗi sinh ra, chuỗi do base64 sinh ra ở đây dài 61 ký tự, ta có thể bỏ đi kí tự xuống dòng và 1 vài kí tự ở cuối để khiên đầu ra như 1 đoạn văn liên tục.

Xem thêm:

http://www.familug.org/2013/02/tao-file-hang-loat.html

No comments:

Post a Comment