Wednesday, 12 June 2013

[LATEX] Đồ án tốt nghiệp đề tài "SỬ DỤNG SALTSTACK TRIỂN KHAI HỆ THỐNG PRIVATE CLOUD OPENSTACK"

Đây là ĐATN của tớ viết toàn bộ sử dụng LATEX gồm bản báo cáo

https://bitbucket.org/hvnsweeting/datn/src/96c8e2902bdf4f69fe5b9f17d48b933188ba7f4c/tttn.tex?at=master

và slide
https://bitbucket.org/hvnsweeting/datn/src/96c8e2902bdf4f69fe5b9f17d48b933188ba7f4c/slide.tex?at=masterai có nhu cầu thì có thể tham khảo / fork thoải mái

PS: miễn bàn luận về nội dung