New FAMILUG

The PyMiers

Thursday 20 June 2013

PLEAC - học các ngôn ngữ lập trình theo kiểu "perl cookbook"

Là một dư án mã mở, PLEAC - Programming Language Examples Alike Cookbook chuyển đổi các ví dụ từ Perl Cookbook sang nhiều ngôn ngữ khác nhau.

Một vài ngôn ngữ điển hình:
Ocaml: http://pleac.sourceforge.net/pleac_ocaml/index.htm
Perl: http://pleac.sourceforge.net/pleac_perl/index.html
Groovy: http://pleac.sourceforge.net/pleac_groovy/index.html
Python: http://pleac.sourceforge.net/pleac_python/index.html
Ruby: http://pleac.sourceforge.net/pleac_ruby/index.html
...

No comments:

Post a Comment