Saturday, 15 June 2013

[python] Tạo HTTP Server đơn giản bằng 1 dòng lệnh

Share file nhanh chóng trong mạng LAN, đơn giản chỉ với 1 dòng lệnh.
Chuyển đến folder cần share
$ cd ~/shared

Với Python 2.x
$ python -m SimpleHTTPServer

Với Python 3.x

$ python3 -m http.server
Vào http://192.168.xxx.xxx:8000/ để xem kết quả.
  • 192.168.xxx.xxx là IP LAN của máy bạn
  • python -V để xem version python